Trong thời gian tới, nếu bạn không báo trước có mang theo các sản phẩm liên quan đến chăn nuôi từ nước ngoài và mang bất hợp pháp vào Hàn Quốc , bạn sẽ bị phạt tối đa 10 triệu won.

239

“Lên đến 10 triệu won tiền phạt nếu bị phát hiện mang các sản phẩm chăn nuôi bất hợp pháp bất hợp pháp vào Hàn Quốc” (“불법 휴대 축산물 미신고시 과태료 최대 1천만 원 부과”)

Trong thời gian tới, nếu bạn không báo trước có mang theo các sản phẩm liên quan đến chăn nuôi từ nước ngoài và mang bất hợp pháp vào Hàn Quốc , bạn sẽ bị phạt tối đa 10 triệu won. (앞으로 외국에서 국내로 축산물을 신고하지 않고 불법으로 갖고 들어오다 걸리면 최대 1천만 원의 과태료가 부과됩니다.)

Bộ Nông nghiệp và Thủy sản Hàn Quốc đã sửa đổi Pháp lệnh Cưỡng chế về phòng chống dịch bệnh chăn nuôi nhằm diệt tận gốc các sản phẩm chăn nuôi du nhập vào Hàn Quốc bất hợp pháp và tăng mức phạt lên tới 10 triệu won. (농식품부는 불법 휴대 축산물을 근절하기 위해 과태료를 최대 1천만 원으로 올리는 방향으로 가축전염병예방법 시행령을 개정한다고 29일 밝혔습니다.)

Bộ Nông nghiệp và Thủy sản giải thích rằng mặc dù xảy ra sốt lợn châu Phi (ASF) ở các nước châu Á như Trung Quốc và Việt Nam, nhập khẩu và sản phẩm chăn nuôi bất hợp pháp du nhập vào Hàn Quốc vẫn không hề giảm. Do vậy, phải tiến hành xử lý quyết liệt và tăng hình phạt. (농식품부는 중국·베트남 등 아시아국가에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생하고 있음에도 불법 반입 축산물이 줄어들지 않고 있어 과태료를 대폭 상향하는 고강도 조처를 하기로 했다고 설명했습니다.)

Theo sửa đổi, nhập khẩu thịt lợn hoặc sản phẩm chế biến bất hợp pháp từ quốc gia có dịch sốt lợn ở châu Phi sẽ bị phạt 5 triệu won, 2 lần 7,5 triệu won và 3 lần 10 triệu won. (개정안에 따르면 아프리카돼지열병 발생 국가에서 돼지고기 또는 그 가공품을 불법 반입하는 경우 1회 500만 원, 2회 750만 원, 3회 1천만 원이 부과됩니다.)

Trong các trường hợp khác, sẽ áp dụng hình phạt tương ứng là 1 triệu won, 3 triệu won và 5 triệu won. (그 외 경우에는 각각 100만 원, 300만 원, 500만 원의 과태료를 부과할 계획입니다.)

Bộ Nông nghiệp và Thủy sản cho biết việc sửa đổi sẽ được thực thi thông qua các thủ tục sửa đổi lập pháp. (농식품부는 이 개정안이 입법예고 등 법령 개정 절차를 거쳐 시행된다고 밝혔습니다.)

(사진=연합뉴스)

권태훈 기자(rhorse@sbs.co.kr)