Trợ cấp hàng tháng 500.000 won, tổng 3 triệu won cho thanh niên thất nghiệp

152

Incheon “Thẻ ước mơ” (Dream check) trợ cấp hàng tháng 500.000 won, tổng 3 triệu won cho thanh niên thất nghiệp ([인천] 미취업청년에 매달 50만 원씩 총 300만 원 드림체크카드 지급)

Thành phố Incheon có kế hoạch phát hành thẻ Dream Check, tổng cộng 3 triệu won cho phép được sử dụng làm hoạt động tìm kiếm việc làm trong 6 tháng, 500.000 won mỗi tháng cho thanh niên thất nghiệp. (인천시는 미취업 청년에게 매달 50만 원씩 6개월간 총 300만 원을 구직활동비로 사용할 수 있는 드림체크카드를 발급할 계획입니다.)

Thẻ này có thể được sử dụng cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến tìm kiếm việc làm như phỏng vấn, mua sách, vận chuyển và chi phí thực phẩm. Đối tượng là thanh niên thất nghiệp độ tuổi từ 19-39, và phải đã tốt nghiệp ra trường được trên 2 năm. (선입금 충전방식인 이 카드는 면접, 도서 구매, 교통·식비 등 구직활동과 관련된 직·간접비용에 사용할 수 있으며 자격은 19∼39세의 인천 거주 미취업청년으로 학교 졸업 후 2년이 지나야 합니다.)

Cùng với đó, cũng có them dự án “Ngân hàng dành cho giới trẻ tiết kiệm được số tiền lớn” trường hợp khi các công nhân trẻ tuổi làm việc cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu tiết kiệm được tổng cộng 100.000 won mỗi tháng trong ba năm. Khi số tiền tiết kiệm được 3,6 triệu won sẽ được gộp với 6,4 triệu won tiền trợ cấp tổng thành 10 triệu won. (이와 함께 중소기업에 근무하는 청년 근로자가 매달 10만 원씩 3년간 저축하면 저축원금 360만 원에 시 지원금 640만 원을 합쳐 총 천만 원을 지급하는 ‘목돈마련 청년통장’ 사업도 시행한다고 밝혔습니다.)

Đội ngũ dịch tin tức

Hà Thanh Nga, Kim Kyunga, Thông dịch viên Bảo Nguyên, Trần Thị Bích Hằng, Đào Thị Thái

Dâu Việt Tại Hàn Quốc đã hoạt động gần 4 năm tại Hàn Quốc, do vấn đề bảo mật đã mất quyền kiểm soát điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng về việc chuyển tải nội dung tới bạn đọc gần sa. Hiện nay đội ngũ đã thiết lập Trang mới, kính mong bạn đọc gần sa chia sẻ và theo dõi lại Trang mới.Tại Đây