Tổng thống chỉ thị Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sá̲t phân chia vai trò cải cách

183

Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sá̲t phân chia vai trò trong vấn đề cải cách Viện Kiểm sá̲t.

Trong ngày 30/9, Tổng thống đã nghe Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk báo cáo về tình hình công việc. Tổng thống nhấn mạnh cả Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sá̲t đều là chủ thể của việc cải cách Viện Kiểm sá̲t, phải cùng nhau nỗ lực. Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò cải cách về mặt chế độ luật, trong khi Viện Kiểm sá̲t phải đi đầu trong việc cải cách phương thức thực thi quyền lực, thông lệ điều tra.

Tổng thống nêu rõ tất cả các cơ quan công quyền phải khiêm tốn trước người dân. Càng là cơ quan nắm trong tay nhiều quyền lực thì càng phải chịu sự giám sá̲t một cách dân chủ và chặt chẽ hơn.

Về yêu cầu của người dân đối với việc cải cách Viện Kiểm sá̲t, cả Viện Kiểm sá̲t, Bộ Tư pháp hay Tổng thống đều phải khiêm nhường tiếp thu, tự kiểm điểm về những thiếu sót.​

Tổng thống đánh giá các nội dung báo cáo của Bộ trưởng Cho, như bổ sung nhân lực cho bộ phận hình sự và bộ phận kiểm sá̲t xét xử hình sự của Viện Kiểm sá̲t, sửa đổi quy tắc công khai cáo buộc, đều là những phương án cần thiết để cải cách Viện Kiểm sá̲t. Tuy nhiên, các phương án này có thể gâ̲y ra hiểu lầm là nhằm thu hẹp công tác điều tra đang tiến hành của Viện Kiểm sá̲t, nên đề nghị thực hiện các nội dung này sau khi kết thúc quá trình điều tra của Viện Kiểm sá̲t đối với Bộ trưởng Cho Kuk.

Cùng với đó, Tổng thống cũng chỉ thị Viện trưởng Viện Kiểm sá̲t tối cao nhanh chóng lập và đề xuất phương á̲n để đưa Viện Kiểm sá̲t trở thành một cơ quan quyền lực được người dân tin tưởng.