[Thời tiết] Nồng độ bụi siêu vi tăng cao … Mưa và tuyết rơi tại Chungcheong

12

Hôm này là cuối tuần bụi siêu vi nồng độ cao cũng không hề giảm bớt . (주말인 오늘도 고농도 미세먼지가 기승입니다.)

Giờ đây, các cảnh báo bụi siêu vi được đưa xuống tập trung quanh Gyeonggi, Chungcheong và Jeonbuk, nồng độ bụi siêu mịn trong tỉnh sẽ tăng từ mức tiêu chuẩn ‘xấu’ lên ‘rất xấu’. (현재 경기와 충청, 전북을 중심으로 초미세먼지 주의보가 내려진 가운데 오늘 대부분 지방의 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’에서 ‘매우 나쁨 수준’까지 치솟겠습니다.)

Mặt khác, do ảnh hưởng của thủy triều đi qua biển phía nam của đảo Jeju., Tuyết và mưa đang rơi ở Chungcheong và vùng nam bộ . (한편 현재 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향으로 충청과 남부, 제주도에는 비나 눈이 오고 있습니다.)

Hầu hết thời gian, cho đến sáng, sẽ có mưa và tuyết cho đến đêm tại Yeongdong và Bờ biển phía đông Gyeongbuk. (대부분 오전까지, 영동과 경북 동해안은 밤까지 비나 눈이 이어질 텐데요.)

Nơi có lượng mưa từ 5 đến 30 mm cùng nhiệt độ thấp là vùng núi Kangwon, Gyeongbuk và Chungcheong, Sẽ nơi có 1 đến 3 cm tuyết rơi. (5에서 30밀리미터 정도의 비가 내리거나 기온이 낮은 강원 산간과 경북 산간, 충청 내륙에는 1에서 3센티미터의 눈이 오는 곳이 있겠습니다.)

Chỉ có tỉnh Yeongdong sẽ có một cảnh báo về thời tiết khô hanh, và cả nước Hàn Quốc hôm nay sẽ có mây trong suốt cả ngày và dần dần sẽ có nắng từ ban ngày. (영동 지방에만 건조주의보가 이어지겠고 오늘 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 차차 맑아지겠습니다.)

Nhiệt độ hiện tại, phần lớn sẽ không có đợt lạnh lớn ở mức âm độ (현재 기온, 대부분 영상권이라 큰 추위 없습니다.)

Nhiệt độ ban ngày sẽ tương tự như ngày hôm qua. (낮 기온, 어제와 비슷하겠습니다.)

Seoul dự kiến là 7 độ, Daejeon 8 độ. (서울이 7도, 대전 8도로 예상됩니다.)
Thời tiết có nắng tạm thời và có triển vọng ấm áp hơn bình thường. (당분간 맑고 예년보다 포근한 날씨가 이어질 전망입니다.)
날씨정보였습니다.