“Thạc sĩ 300.000 won, Tiến sĩ 500.000 won” … Vấn nạn mua bán học vị tại Hàn Quốc vẫn đang ” Lộng quyền “

384

“Thạc sĩ 300.000 won, Tiến sĩ 500.000 won” … Vấn nạn mua bán học vị tại Hàn Quốc vẫn đang ” Lộng quyền ” ‘ (“석사 30만 원·박사 50만 원”…학위 볼모로 여전한 ‘갑질’ )

Một số giáo sư ở Hàn Quốc dường như đang làm kinh doanh trước kỳ kiểm tra luận án. (게다가 학위 논문 심사를 앞두고, 장사를 하는 듯한 일부 교수들의 행태도 여전합니다. )

Từ thiết đãi ăn uống cho đến đề nghị yêu cầu một lượng tiền mặt nhất định. Việc yêu cầu tiền bất chính từ các sinh viên cao học ở Hàn Quốc đang là một việc diễn ra công khai và nó như là một thủ tục thông thường. (​식사 대접부터, 액수를 정한 현금 요구까지 관행이라며 대학원생들에게 부당한 대가를 요구하는 일이 공공연하다는데요.)

Phóng viên Park Jae-won đưa tin về tình hình thực tế. (그 실태를 박예원 기자가 취재했습니다.)

[리포트]

Đây là sổ ngân hàng của ông Kim, người đã tham gia một khóa học thạc sĩ vài năm trước. (몇 년 전 석사 과정을 밟은 김 모 씨의 통장입니다.)

Thỉnh thoảng lại có vài trăm ngàn won thoát ra. (때때로 수십만 원씩 빠져나갔습니다.)

Ông Kim nói rằng đó là vết tích của những sinh viên cao học hùn tiền và đưa nó cho giáo sư như là món quà tặng. (김 씨는 대학원생들이 돈을 모아 지도교수에게 선물한 흔적이라고 말합니다.)

[Kim OO / Đã sửa đổi giọng nói: ” Khi có yêu cầu gửi tiền đến đâu đó. Chúng tôi sẽ hùn tiền lại. Tất cả khoảng 15 người cùng gửi, cũng lên đến vài triệu won. Sau đó dùng nó để mua túi ( Cho giáo sư ). ([김OO/음성변조 : “돈을 다 이렇게 어디로 부쳐라, 이러면 다 부치고. 열댓 명이 다 부치면 몇백도 되니까 그걸로 이렇게 (교수님께) 백(가방)도 사드리고…”])

Đến kỳ kiểm tra luận án, chúng tôi tuyệt đối phải trả bằng tiền mặt. (논문 심사 기간에는 아예 현금을 줘야 했습니다.)

[Kim OO / Đã sửa đổi giọng nói: “Thạc sĩ có giá 300.000 won 3 phần, vì vậy tôi mang đến 900.000 won rồi chia riêng 300.000 rồi lần lượt đưa cho giáo sư . Địa điểm diễn ra kiểm tra cũng được chỉ định, rồi đặt chỗ ở 삼청각, thực đơn v.v … ” ([김OO/음성변조 : “석사는 30만 원씩 세 분, 그래서 90만 원을 현금으로 가져다가 30씩 이렇게 나눠서 드리는 걸로 (했어요). 심사장소도 아예 지정해 주세요. 삼청각 몇 시로 예약해, 메뉴는 뭐…”])

Tuy nhiên, trước gánh nặng kinh tế, cuối cùng Ông Kim đã từ bỏ bằng tiến sĩ của mình. (경제적 부담에 자괴감까지, 김 씨는 결국 박사 과정을 포기했습니다.)

Ở các trường đại học khác ở Hàn Quốc cũng phải cho tiền giáo sư khi thẩm tra luận án. Thậm chí số tiền cũng đã được định sẵn. (다른 대학도 교수에게 주는 논문 심사비가 액수까지 정해져 있습니다.)

[“Thạc sĩ ( Cho 3 vị giáo sư thẩm tra ) mỗi vị 300, 300, 500 ( nghìn won), còn đối với tiến sĩ (Cho 5 vị giáo sư thẩm tra) 500, 500, 500 300 300 ( nghìn won )” ([“석사는 (심사위원 3명에게) 30, 30, 50(만 원)이에요. 박사는요 (심사위원 5명에게) 50, 50, 50에 30 30(만 원)인가.”])

Một việc khó có thể cưỡng lại của một sinh viên cao học là phải được cấp bằng. (학위를 받아야 하는 대학원생 입장에선 거역하기 어렵습니다.)

[Một sinh viên cao học ở Hàn Quốc đã tố giác các Giáo sư ” Cậy quyền ” / Đã thay đổi giọng nói: “Tôi phải suy nghĩ về việc rời khỏi ngành tại thời điểm đó (không thích), nhưng nếu tôi rời khỏi ngành, tôi sẽ bỏ phí hơn 20 năm học tập, nên tôi đã không thể từ bỏ và bị kéo theo. “] ([교수 ‘갑질’ 고발 대학원생/음성변조 : “(싫다고) 얘기를 하는 순간 업계를 떠나는 걸 거의 생각해야 되고 그러면 업계 떠나면 당장 20대의 몇 년 이상을 다 날리는 건데… 여기까지 했는데 포기할 수는 없으니까 끌려갔던 것 같아요.”])

Tất cả các giáo sư trên đã phủ nhận việc nhận hối lộ phí luận án. (해당 교수들은 모두 논문 심사비 수수를 부인했습니다.)

Nếu các giáo sư trường đại học ở Hàn Quốc nhận tiền với danh nghĩa thẩm định luận văn thì tất cả đều là vi phạm luật cấm hối lộ ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, phần lớn ở các trường đại học ở Hàn Quốc thủ tục bất chính này có vẻ đã được ngưng tay . (교수가 논문 심사 명목으로 접대나 돈을 받으면 모두 청탁금지법 위반이지만, 대부분 대학은 이런 부정한 관행에 손을 놓고 있습니다.)

KBS 뉴스 박예원입니다.