Tập đoàn Kumho Asiana Hàn Quốc (금호아시아나그룹) đã quyết định bán công ty chủ lực là hãng hàng không Asiana Airlines

416

Cuối cùng, Tập đoàn Kumho Asiana Hàn Quốc (금호아시아나그룹) đã quyết định bán công ty chủ lực là hãng hàng không Asiana Airlines . (결국 금호아시아나그룹이 주력 계열사인 아시아나항공을 매각하기로 했습니다.)

Các chủ nợ của công ty này cũng đã bày tỏ ý định chấp nhận và trên thị trường, không khí đang rất gay gắt với kế hoạch tự cứu mình của tập đoàn này . (채권단도 사실상 수용 의사를 밝혔는데, 시장에서는 이번 자구 계획을 크게 반기는 분위기입니다.)

Phóng viên Jo Tae-hyun báo cáo. (조태현 기자가 보도합니다.)
[기자]
Quyết định của Tập đoàn Kumho Asiana trong một cuộc khủng hoảng lưu động là một vụ sang nhượng công ty. (유동성 위기에 빠진 금호아시아나그룹의 결정은 매각이었습니다.)

Theo kết quả của Hội đồng quản trị của công ty nắm cổ phần cao nhất Kumho , đã quyết định lên kế hoạch tự cứu mình cuối cùng là bán và sang nhượng hãng hàng không Asiana Airlines Hàn Quốc. (지주회사 격인 금호산업의 이사회 결과, 아시아나항공을 매각하는 내용의 자구 계획을 최종적으로 결정한 겁니다.)

Cựu Chủ tịch Park Sam-koo và con trai trưởng của ông, Park Se-chang, Chủ tịch Asiana IDT, đã gặp Lee Sang-gul, Chủ tịch Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc trước khi công bố kế hoạch tự cứu mình , tại vị trí này cựu chủ tịch Park đã chuyển mong muốn sẽ không quay lại việc kinh doanh , và cùng chủ tịch Lee lập kế hoạch sang nhượng công ty . (박삼구 전 회장과 장남인 박세창 아시아나IDT 사장은 자구 계획 전달 전 이동걸 산업은행 회장과 만났는데, 이 자리에서 박 전 회장은 매각 계획과 더불어, 경영에 복귀하지 않겠다는 뜻을 전했습니다.)

Các chủ nợ như Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (KDB) đã tổ chức một cuộc họp để xem xét kế hoạch của tự cứu mình của tập đoàn Kumho và kết quả họ đã đánh giá tích cực về kế hoạch này. Và mong muốn sẽ hỗ trợ để thị trường Hàn Quốc không phát sinh thêm lo ngại. (산업은행 등 채권단은 회의를 열어 자구 계획을 검토한 결과 긍정적으로 평가한다며 시장의 우려가 생기지 않도록 지원하겠다는 입장을 내놨습니다.)

Và đó thể hiện việc chấp nhận sự thật . (사실상 수용의 뜻을 내비친 것으로 풀이됩니다.)

Tập đoàn Kumho Asiana là một cấu trúc thẳng đứng, trong đó 금호고속 ( Là tập đoàn xe bus cao tốc Hàn Quốc ) hiện đang thống trị 금호산업 ( Là tập đoàn xây dựng Hàn Quốc) và 금호산업 hiện đang nắm giữ 33,47% cổ phần của hang hàng không Asiana Airlines. (금호아시아나그룹은 금호고속이 금호산업을 지배하고, 다시 금호산업이 아시아나항공 지분 33.47%를 보유한 수직 구조입니다.)

Và số cổ phần đó sẽ được sang nhượng và rao bán , vì là một hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc, bao gồm cả quyền quản lý, vì vậy giá mua lại có thể sẽ ở mức hàng nghìn tỷ won. (이 지분을 매각하는 건데, 국적 항공사인데다, 경영권도 포함되는 만큼, 인수 가격은 조 단위가 될 것으로 보입니다.)

Các ứng cử viên tiềm năng bao gồm Tập đoàn mạng điện thoại SK, Tập đoàn dịch vụ tín dụng Hanwha và tập đoàn đang điều hành hang hàng không Jeju Air là Tập đoàn đồ gia dụng Hàn Quốc Aekyung. (잠재적 후보로는 SK와 한화, 제주항공을 운영하는 애경 등이 자천타천으로 거론됩니다.)

[Choegoun / Nhà nghiên cứu Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc: Dựa trên giá cổ phiếu hiện tại, giá trị cổ phần của tập đoàn xây dựng Kumho tại hang hàng không Asiana Airlines đạt 500 tỷ won. Nếu chúng tôi cộng thêm tiền cần thiết cho việc mở rộng vốn, hơn 500 tỷ won nữa sẽ được thêm vào.] ([최고운 / 한국투자증권 연구원 : 현재 주가 기준으로 금호산업이 가진 아시아나항공 지분의 가치는 5천억 원에 도달했습니다. 여기에 추가적인 자본 확충에 필요한 돈까지 합하게 되면 5천억 원 이상이 투입될 것으로 보입니다.])

Thị trường Hàn Quốc đang trong một bầu không khí rất nhiều tranh cãi với kế hoạch tự cứu mình của tập đoàn này. (시장은 이번 자구 계획을 크게 반기는 분위기입니다.)

Với quyết định này của Asiana Airlines, những công ty chủ chốt của tập đoàn Kumho , như Asiana IDT (Tập đoàn dịch vụ IT Hàn Quốc ), tập đoàn xây dựng Kumho, Air Busan và các công ty liên kết khác sẽ đồng loạt dừng giao dịch ở mức kịch trần. (이번 결정으로 아시아나항공은 물론, 금호산업과 아시아나IDT, 에어부산 등 관련 계열사가 일제히 상한가로 거래를 마쳤습니다.)
YTN 조태현[choth@ytn.co.kr]입니다.