Phát hiện môi giới giúp đỡ tuyển dụng lao động nước ngoài bhp, trục xuất 646 người.

157

Phát hiện môi giới giúp đỡ tuyển dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp. Trục xuất 646 người. (외국인 불법취업 도운 직업소개소·브로커 적발…646명 출국조치)

Bộ tư pháp đã phát hiện 40 người hoạt động môi giới tuyển dụng lao động và trục xuất 646 người lao động nước ngoài bất hợp pháp ra khỏi đất nước. (박초롱 기자) 법무부가 불법 취업자 집중 단속을 벌여 외국인 646명을 강제 퇴거·출국 조치하고 직업소개소 등에서 활동하는 브로커 40명을 적발했다.)

Ngày 30 bộ tư pháp đã công bố từ tháng 9 vừa qua chỉ trong vòng 2 tháng đã phát hiện 724 người trong đó có 40 người giới thiệu việc làm cho người bất hợp pháp, 38 người sử dụng lao động là người bất hợp pháp và 646 người là động bất hợp pháp. (법무부는 지난 9월부터 2개월간 단속을 벌여 불법 취업 알선자 40명, 불법 고용주 38명, 외국인 취업자 646명 등 724명을 적발했다고 30일 밝혔다.)

Trong chiến dịch truy quyét lần này vào tháng 9 vừa qua bộ tư pháp phát biểu:” Sẽ có những biện pháp triệt để chống lại lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp.” Bộ Tư pháp cũng thông báo sẽ tăng cường hình phạt cho các công ty môi giới cũng như các cơ quan tuyển dụng. (이번 단속은 법무부가 지난 9월 발표한 ‘불법 체류·취업 외국인 종합대책’의 후속 조치다. 법무부는 직업소개소 등 브로커 처벌을 강화하겠다고 밝힌 바 있다.)

법무부는 직업소개소가 불법 체류 증가의 주된 원인이 된다고 보고 알선자를 집중 단속하는 한편 출퇴근 버스를 압수수색하기도 했다. (Bộ Tư pháp cho rằng các trung tâm giới thiệu việc làm là nguyên nhân chính của sự gia tăng lưu trú bất hợp pháp, cùng với đó sẽ tập trung truy bắt, ngoài ra sẽ lục soát kiểm tra tịch thu cả những tuyến xe đưa đón lao động đi làm.)

단속에 걸린 외국인 불법 취업자 중에선 태국 국적이 34.8%(225명)로 가장 많았고 말레이시아(22.0%·142명)와 중국(15.2%·98명) 국적이 뒤를 이었다. (Trong số những người nước ngoài bất hợp pháp bị bắt, 34,8% (225 người) là quốc tịch của Thái Lan chiếm tỉ lệ cao nhất, tiếp theo là Malaysia (22,0%, 142 người) và Trung Quốc (15,2%, 98 người).)

불법 취업 알선자 1명은 구속됐으며 25명은 검찰에 불구속 의견으로 송치됐다. (Bắt giữ 1 đối tượng môi giới việc làm bất hợp pháp và 25 đối tượng điều tra không bắt giữ.)

법무부는 이와 함께 지방자치단체에 외국인 불법 취업을 알선해온 29개 직업소개소에 대해서는 영업정지 등 행정 처분을 요청할 계획이다. (Ngoài ra, Bộ Tư pháp có kế hoạch yêu cầu phạt hành chính, bao gồm cả đình chỉ kinh doanh, cho 29 cơ quan việc làm đã sử dụng công nhân nước ngoài bất hợp pháp.)

구인·구직자의 신원을 확인하지 않고 직업소개를 하면 1차 적발 때 사업정지 1개월, 2차 적발 때는 사업정지 2개월 처분을 받는다. 3차 위반 때는 등록 취소 처분을 받는다. (Nếu giới thiệu việc làm mà không xác nhận danh tính của người tìm việc bị phát hiện lần đầu sẽ tạm dừng hoạt động trong một tháng, Tái phạm lần 2 bị dừng hoạt động 2 tháng. Đến lần thứ 3 sẽ bị huỷ bỏ đăng kí kinh doanh.)

Theo: Yonhap News