Lượng tộ.i phạm là người nước ngoài ở Hàn Quốc đã giảm trong hai năm liên tiếp.

154

Thống kê cho thấy lượng t.ội phạm là người nước ngoài ở Hàn Quốc đã giảm trong hai năm liên tiếp. (우리나라에 체류하는 외국인의 범죄가 2년 연속 줄었다는 통계가 나왔습니다.)

Tuy nhiên, sự chấp nhận xã hội đa văn hóa trong những người trưởng thành bình thường ở Hàn Quốc đã bị hạ thấp so với ba năm trước. (그런데 일반 성인들의 다문화 수용도는 3년 전과 비교해 낮아진 것으로 나타났습니다.)

Phóng viên Hansang Yong. (한상용 기자입니다.)
[기자]
Số lượng t.ội phạm trong số những người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc đã giảm trong hai năm. (국내에 머무는 외국인의 범죄 건수가 2년째 줄었습니다.)

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, năm ngoái, có khoảng 34.832 tê.n tội phạm là người nước ngoài. (경찰청에 따르면 지난해 국내 외국인 피의자는 3만4,832명.)

Giảm 3,4% so với năm trước, và chỉ số này đã giảm trong hai năm liên tiếp. (재작년과 비교해 3.4% 감소한 것으로, 2년 연속 줄어든 수치입니다.)

Gi.ết người và cư.ớp, hà.nh h.ung, giao thông, và hầu hết các loại t.ội phạm đều có xu hướng giảm. (살인과 강도, 폭력, 교통 등 대부분 범죄 유형에서 감소 추세를 보였습니다.)

Cảnh sát Hàn Quốc phân tích, giáo dục phòng chống t.ội phạm nước ngoài và tăng cường hoạt động trị an ở những khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống là rất cần thiết. (외국인이 자주 다니는 지역 중심으로 치안 활동을 강화하고 외국인 상대 맞춤형 범죄 예방교육을 한 것 등이 도움됐다는 게 경찰의 분석입니다.)

Trong khi số lượng t.ội phạm nước ngoài giảm, thì ngược lại, thái độ và độ chấp nhận của người dân Hàn Quốc đối với xã hội đa văn hóa lại giảm xuống. (외국인 범죄는 줄어든 반면 우리 일반 국민의 다문화에 대한 수용성 태도는 낮아졌습니다.)

Chỉ số chấp nhận đa văn hóa của người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên là 52,8 điểm vào năm ngoái. (만19세 이상 성인 남녀의 지난해 다문화 수용성 지수는 52.8점.)

Giảm ít nhiều so với 3 năm trước đây. (3년 전 때와 비교해 다소 떨어졌습니다.)
Tỷ lệ người trưởng thành tham gia giáo dục đa văn hóa trong những năm gần đây cũng đã giảm từ 5% xuống 4% so với ba năm trước. (최근 1년간 다문화 교육에 참여한 성인의 비율도 3년전 5%대에서 4%대로 줄었습니다.)

Các chuyên gia nói rằng cần phải nâng cao thêm nhận thức của dân chúng Hàn QUốc. (전문가들은 일반 국민을 대상으로 한 인식 개선 노력이 필요하다고 말합니다.)

“Anh jeong-gi-seon/ Nhân viêt cơ quan di dân quốc tế : Sự gia tăng của người nước ngoài thực sự không đủ để cải thiện nhận thức của người dân Hàn Quốc để cho phù hợp với việc đó, nhưng những nỗ lực cũng không tăng lên và ngân sách …” (<정기선 / 국제이주기구(IOM) 이민정책연구원장> “외국인이 증가하는 것에 비해서 실제로 우리 국민 인식 개선이 그것에 걸맞게끔 노력들이 증가하지 못하고 예산에서도…”)

Khi số lượng người nước ngoài ở lại Hàn Quốc tiếp tục tăng, các chuyên gia chỉ ra rằng cần phải cung cấp hỗ trợ chính sách phù hợp với thời đại. (국내에 체류하는 외국인 수가 계속해서 증가하고 있는 상황에서 시대적 흐름에 맞는 정책적 지원이 필요하다고 전문가들은 지적했습니다.)
연합뉴스TV 한상용입니다.