Giới lao động phản đối sửa đổi cơ chế quyết định lương tối thiểu

145
È«³²±â °æÁ¦ºÎÃѸ® °â ±âȹÀçÁ¤ºÎ Àå°ü Èĺ¸ÀÚ°¡ 4ÀÏ ¼­¿ï ¿©Àǵµ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° Àλçû¹®È¸¿¡ Ãâ¼®ÇØ ÀÇ¿øµéÀÇ ÁúÀÇ¿¡ ´äÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2018.12.4/´º½º1

Giới lao động Hàn Quốc ngày 4/1 đã bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ phương án sửa đổi cơ chế ra quyết định về mức lương tối thiểu mà Chính phủ đang xúc tiến. Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cùng ngày ra thông cáo chỉ trích phương án mà Chính phủ xúc tiến phản ánh ý kiến của chuyên gia nhiều hơn, thay vì của chính người lao động. Trên thực tế, phương án này mang tính chất vô hiệu hóa chế độ lương tối thiểu hiện hành.

Trước đó, tại Hội nghị đối sách thúc đẩy nền kinh tế diễn ra ngày 4/1, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki tuyên bố rằng Chính phủ sẽ tập trung xúc tiến phương án sửa đổi cơ chế ra quyết định về mức lương tối thiểu, theo hướng tách Ủy ban lương tối thiểu thành Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu và Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu.

Theo phương án sửa đổi, một nhóm các chuyên gia sẽ đề ra khung điều chỉnh lương tối thiểu trong phạm vi hợp lý, rồi sau đó giới lao động và giới doanh nghiệp sẽ thảo luận để quyết định về mức lương tối thiểu cuối cùng. Điều này nhằm mục đích thu hẹp bất đồng ý kiến giữa hai bên, tăng hiệu quả cho quá trình ra quyết định về mức lương tối thiểu. Chính phủ khẳng định sẽ tăng tính đại diện xã hội trong thành phần tham gia thảo luận, như mở rộng sự tham gia của đại diện tầng lớp thanh niên, phụ nữ, lao động hợp đồng ngắn hạn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương.

Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cho rằng việc để các chuyên gia thiết lập trước về mức lương tối thiểu là xâm hại nghiêm trọng tới tự do của giới doanh nghiệp và lao động, vì trên thực tế các thành viên thuộc Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu sẽ không còn đóng vai trò gì nữa.

Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ phải hết sức thận trọng khi thay đổi cơ chế ra quyết định lương tối thiểu đã được thực hiện suốt 30 năm qua, xúc tiến thảo luận một cách thực chất tại Ủy ban lương tối thiểu, cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ.

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cũng lên tiếng phản đối phương án do Chính phủ công bố, chỉ trích rằng phương án này làm giảm tính đại diện của người lao động, không khác nào loại bỏ những người lao động có mức lương thấp khỏi quá trình thảo luận về lương tối thiểu, trong khi chế độ lương tối thiểu chính là nhằm đảm bảo một cuộc sống ổn định cho họ. Tổng liên đoàn lao động Dân chủ yêu cầu triệu tập cuộc họp của Ủy ban lương tối thiểu để thảo luận một cách đầy đủ.