‘Chủ nhà trọ’ tại Hàn Quốc thu nhập trung bình 2,78 triệu won một tháng … Ngang lương của công nhân bình thường.

1971

‘Chủ nhà trọ’ tại Hàn Quốc thu nhập trung bình 2,78 triệu won một tháng … Ngang lương của công nhân bình thường. (‘집주인’ 월수입 278만 원…근로자 월급 맞먹어)

Tại Hàn Quốc, những người không có thu nhập khác , mà chỉ kiếm tiền bằng việc cho thuê nhà lấy tiền theo tháng ( 월세 ) và cho thuê nhà lấy tiền ký gửi ( 전세 ), thì bình quân số tiền hàng tháng họ kiếm được là 2,80 triệu Won. (다른 수입 없이 전·월세 임대만으로 돈을 버는 ‘전업’ 주택임대사업자들이 월평균 270여만 원의 수입을 올리는 것으로 나타났습니다.)

Thu nhập trung bình hàng tháng của họ là 2,79 triệu won và thu nhập hàng năm của họ là 3347 triệu won. (이들의 한 달 평균 수입은 279만원, 연 수입은 3천347만원이었다.)

Theo dữ liệu thuế thu nhập quốc gia Hàn Quốc năm 2017 mà Quốc hội Đảng Dân chủ của Quốc hội Park Hong-geun nhận được từ Cơ quan Thuế Quốc gia, số người được gọi là ‘Chủ nhà’ tại Hàn Quốc là 18.035, tăng 963 so với năm trước. (국회 국토위 소속 민주당 박홍근 의원이 국세청으로부터 받은 2017년 귀속 종합소득세 자료에 따르면, 이른바 직업이 ‘집주인’인 사업자는 1만8,035명으로, 전년보다 963명 늘었습니다.)

Thu nhập trung bình hàng tháng của họ là 2,76 triệu won, tương đương với mức lương trung bình hàng tháng của người lao động là 2,95 triệu won. Còn thu nhập trung bình hàng tháng của 793 chủ doanh nghiệp bất động sản sở hữu căn hộ có giá trị hơn 900 triệu won là 3,21 triệu won một tháng, vượt qua lương của lao động bình thường. (이들의 한 달 평균 수입은 278만 원으로, 근로자 평균 월급 295만 원과 비슷했고, 기준시가 9억 원을 넘는 주택을 소유한 사업자 793명의 월평균 수입은 321만 원으로 근로자 평균을 웃돌았습니다.)

Đại diện Park Hong-geun cho biết: ” Những người Hàn Quốc không làm công việc khác mà chỉ kiếm tiền thông qua cho thuê nhà thì thu nhập của họ tương đương với người lao động bình thường, đối với trường hợp cho thuê nhà cao cấp thì có thể coi như thu nhập vượt hơn người lao động thường. Không cần hoạt động sản xuất mà có thể tăng thu nhập một cách an toàn, đó cũng là lý do chính để việc tăng đầu cơ bất động sản ở Hàn Quốc tăng lên.” (박홍근 의원은 “별다른 근로 활동을 하지 않고 주택만을 임대해 얻는 평균 수입이 평균 근로소득과 비슷하고, 고가주택 임대 사업자의 경우 근로자보다 더 버는 셈”이라며 “생산 활동과 관계없이 안정적 수익을 올릴 수 있다는 인식이 부동산 투기를 늘리는 주요 원인”이라고 지적했다.)

Ông Park nhấn mạnh: “Chúng ta nên tiếp tục bình thường hóa thuế đối với thu nhập tài sản từ bất động sản và tạo ra các khoản đầu tư sản xuất để các điểm đầu tư không chỉ tập trung vào bất động sản.” (박 의원은 “부동산 자산소득에 대한 과세를 지속적으로 정상화하고 유동자금이 부동산에만 쏠리지 않도록 생산적 투자처를 만들어줘야 한다”고 강조했다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23