Chế độ nghỉ phép để nuôi con của Công ty Hàn Quốc … “Dù có nhưng cũng không dùng được”

227

“Dù có nhưng cũng không dùng được” … ” Nghỉ phép nuôi con ” – Phân cực của các doanh nghiệp lớn – vừa và nhở ở Hàn Quốc. (“있어도 못 써요”…’육아휴직’ 대-중소기업 양극화)


Mặc dù có một số lượng ngày càng tăng của các công ty ở Hàn Quốc có chính sách hỗ trợ việc hài hòa giữa công việc-gia đình, nhưng có lẽ vẫn còn một chặng đường dài để đi. (일·가정 양립을 지원하는 회사들이 많아졌다고는 하지만 여전히 갈 길이 먼 것 같습니다)

Đặc biệt, các công ty có quy mô càng nhỏ ở Hàn Quốc thì thường thấy rằng nghỉ thai sản hoặc hỗ trợ nghỉ phếp nuôi con vẫn chỉ như “Người đẹp trong tranh”. (특히 규모가 작은 회사일수록 출산 휴가나 육아휴직이 여전히 ‘그림의 떡’인 경우가 많은 것으로 나타났습니다.)

Phóng viên Kang-Eun-lae (강은나래 기자입니다.)

Đây là Cafe internet mà phụ nữ công sở Hàn Quốc thường hay sử dụng. (직장인 여성들이 많이 이용하는 인터넷 카페입니다.)

Không khó để thấy những bài báo có nội dung ” Áp lực bị đuổi việc khi nghỉ để sinh con hoặc nghỉ phép để nuôi con cái “. (‘회사에 출산휴가나 육아휴직 얘기를 꺼냈다, 퇴사 압력만 받았다’는 내용의 글들을 어렵지 않게 볼 수 있습니다.)

Và chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. (주로 중소기업 종사자들입니다.)

Bộ Tuyển dụng lao động Hàn Quốc đã khảo sát 5.000 công ty có từ 5 nhân viên trở lên và kết quả là 70,1% công ty có 300 nhân viên trở lên có sử dụng chế độ nghỉ thai sản ít nhất một lần với tiêu chuẩn của năm 2017 . (고용노동부가 5인 이상 기업 5,000곳을 조사해보니, 2017년 기준 출산휴가를 한 번이라도 활용한 비율이 300인 이상 사업체는 70.1%로 나타났습니다.)

Mặt khác, công ty có hơn 10 nhân viên và dưới 30 nhân viên chiếm 11,3% , và công ty có dưới 9 nhân viên chiếm 5,9 % tổng số công ty có sử dụng chế độ nghỉ phép để sinh con. (반면, 10인 이상 30인 미만 기업은 11.3%, 9인 이하 규모에선 5.9% 만이 출산휴가를 활용한 것으로 집계됐습니다.)

Sự phân cực này, tùy thuộc vào quy mô của công ty, và chế độ nghỉ phép để nuôi con cũng không ngoại lệ. (기업 규모에 따른 이런 양극화는 육아휴직에서도 마찬가지.)

Doanh nghiệp có 300 nhân viên trở lên sử dụng chế độ nghỉ phép để nuôi con chiếm 62.2% và công ty có trên 10 nhân viên và dưới 30 nhân viên chiếm 4.6% và công ty có quy mô dưới 9 nhân viên không quá 1.3%. (육아휴직 활용 비율이 300인 이상 사업체 62.2%, 10인 이상 30인 미만 기업은 4.6%, 9인 이하 규모에선 1.3%에 불과합니다.)

Chế độ nghỉ thai sản ở doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hàn Quốc như một bậc cửa rất cao. (배우자 출산 휴가 역시 중소기업에 문턱이 훨씬 높았습니다.)

Jung Jae-hoon / Giáo sư, Bộ Phúc lợi Xã hội, Đại học Phụ nữ Seoul: “Đó là một dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cải thiện được quy tắc của họ. Đây là con đường mang tên thân thiên gia đình giúp cho các nhân viên có trình độ có thể tồn tại lâu dài cùng doanh nghiệp và làm việc có năng suất. Có một cách để cải thiện cấu trúc doanh nghiệp … ” (정재훈 / 서울여대 사회복지학과 교수] “중소기업들이 체질 개선을 못 해나가고 있다는 방증이기도 한 거죠. 가족친화 경영으로 가는 것 자체가 회사에 오래 남을 고도의 전문 인력을 바탕으로 해서 회사와 함께 살 수 있는 길이다. 이런 쪽으로 기업 체질 개선을…”)

Mặt khác, các công ty triển khai hệ thống làm việc từ xa và làm việc tại nhà đúng giờ đã tự đánh giá “tích cực” hơn 90%, nhưng tỷ lệ áp dụng vào trong thực tế chỉ dừng ở 24,4%. (한편, 시차 출퇴근제나 재택근무제 등을 시행 중인 회사들은 90% 이상 “긍정적이다”라는 자체 평가를 내렸지만 실제 이런 유연 근로제를 도입한 비율은 24.4%에 그쳤습니다.)

Tỷ lệ sử dụng kỳ nghỉ phép hàng năm của nhân viên công sở Hàn Quốc là trung bình 72.7% . (직장인들의 연차 휴가 소진율은 평균 72.7%로 나타났습니다.)

연합뉴스TV 강은나래 입니다.