10 người thì có 8 người cha mẹ đơn thân ở Hàn Quốc không nhận được phí hỗ trợ nuôi con.

254

10 người thì có 8 người cha mẹ đơn thân ở Hàn Quốc không nhận được phí hỗ trợ nuôi con. (우리나라 한부모가족 양육자의 10명 중 8명은 비양육자에게서 양육비를 받지 못하는 것으로 드러났습니다.)

Hầu hết trong số họ đang than vãn phải trả tiền phí nuôi dưỡng và chi phí giáo dục trẻ em. ( 이들은 대부분 양육비, 교육비 부담을 호소하고 있습니다.

Phóng viên Baek Kil-Hyun (백길현 기자가 보도합니다.)

Theo kết quả khảo sát của bộ bình đẳng giới Hàn Quốc , số lượng gia đình đơn than ở Hàn Quốc chiếm 10,9% và độ tuổi trung bình mỗi hộ là 43.1 tuổi. (여성가족부가 우리나라 가족 형태의 10.9%를 차지하는 한부모 가족의 실태를 조사한 결과 가구주의 평균연령은 43.1세.)

Phần lớn là cha mẹ ly dị và nuôi khoảng trung bình 1,5 người con. (대다수가 이혼한 부모로 1.5명의 자녀를 키우고 있습니다.)

Trung đó 51,6% là gia đình hai mẹ con và 21,1% là hộ gia đình giàu có. (이중 모자 가정이 전체 51.6%, 부자 가구는 21.1%였습니다.)

Thu nhập trung bình hàng tháng của một gia đình cha mẹ đơn thân là 2,196 triệu won mỗi tháng, tăng hơn so với 1,896 triệu won của năm 2015, nhưng nó chiếm khoảng 56,5% của toàn bộ thu nhập bình quân hộ gia đình ở Hàn Quốc là 3,89 triệu won. (한부모 가족의 월 평균 소득은 월 219.6만원으로 지난 2015년 조사의 189.6만원보다 늘었지만 전체가구 평균소득인 389만원에 견주면 약 56.5% 수준에 그칩니다.)

84,2% cha mẹ đơn thân đang làm việc, nhưng họ là nhóm lao động có thu nhập thấp, và là tầng lớp nghèo đói ở Hàn Quốc. (한부모의 84.2%가 취업중이지만 근로소득이 낮아 근로빈곤층 특성을 보이고 있습니다.)

80% trong số họ nói rằng bị gánh nặng bởi chi phí hỗ trợ và giáo dục trẻ em , đặc biệt là trong số 78,8%. Thì có 10 người thì 8 người ko được nhận phí hỗ trợ nuôi con. (이들의 80%는 양육비와 교육비가 부담된다고 답했는데, 특히 78.8%. 10명중 8명은 양육비를 받지 못하고 있습니다.)

Mặc dù Đạo luật về Thực thi Hỗ trợ Trẻ em năm 2015 đã được ban hành và có hẳn một cơ quan chuyên trách, chẳng hạn như cơ quan thi hành phí Hỗ trợ Trẻ em, đã được tạo ra, nhưng vẫn không có cách nào để thực thi toàn bộ phí hỗ trợ trẻ em. (2015년 양육비 이행법 제정과 함께 ‘양육비 이행관리원’ 등 전담기관이 만들어졌음에도 여전히 양육비 지급 강제 수단은 없습니다.)

Kang Min-seo/Đại diện trung tâm hỗ trợ trẻ em “Những người không nhận được phí nuôi con là những người bị tước bằng lái xe, bị công khai thân thế, bị cấm xuất cảnh v.v …” ([강민서 / 양육비 해결모임 대표] “양육비를 안주는 사람들이 운전면허 취소가 된다든지 신상공개가 된다든지 출국금지를 한다든지…”)
연합뉴스TV 백길현입니다.